Deklaracja dostępności

Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.


Data publikacji strony internetowej: 2016-08-31
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-13

Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


  • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2019-04-04 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań muzeum
  • do filmów nie są dodane napisy oraz audiodeskrypcja

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności


Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-26
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krzysztof Maciejewski.
E-mail: it@mmow.pl
Telefon: 62 592 80 52

Każdy ma prawo:
  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna


Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, ul. Rynek 1, Ostrów Wielkopolski

Przed budynkiem od strony wschodniej znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku prowadzi jedno wejście od strony południowej rynku bez barier architektonicznych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego w głębi budynku. Dalsze przejście nie jest zabezpieczone bramkami i może przez nie przejechać osoba na wózku.

Dla osób na wózkach dostępne jest Muzeum 3D znajdujące się na parterze, biblioteka znajdujące się na pierwszym piętrze oraz pomieszczenia Muzeum znajdujące się na drugim piętrze. W budynku jest winda, która znajduje się zaraz po lewej stronie od wejścia głównego.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W recepcji nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Wiedza o mieście i regionieZobacz

Kalendarz

Grudzień 2022
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31