3.jpg

Statut

STATUT
MUZEUM MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO
 
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
 
§ 1. Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, zwane dalej  „Muzeum” działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987 ze zmianami),
2) ustawy z dnia 26 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 poz. 406),
3) niniejszego statutu.
§ 2. 1. Organizatorem Muzeum jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, zwana dalej „Organizatorem”
2. Muzeum jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Organizatora pod numerem 3.
§ 3. Siedzibą Muzeum jest miasto Ostrów Wielkopolski, zaś terenem działania Muzeum jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
§ 4. 1. Muzeum używa pieczęci podłużnej z napisem : „Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego”.
2. Muzeum może używać skróconej nazwy w brzmieniu: MMOW.
 
Rozdział 2
Zakres działania Muzeum i rodzaj gromadzonych zbiorów
 
§ 5. Muzeum jest instytucją kultury, której przedmiotem działalności jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr związanych z historią i dziedzictwem kulturalnym Ostrowa Wielkopolskiego, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwienie korzystania ze zgromadzonych zbiorów.
§ 6. Muzeum realizuje cele określone w § 5., w szczególności poprzez:
1) gromadzenie następujących rodzajów zbiorów:
a. archeologiczne – zabytki z zakresu historii kultury materialnej regionu ostrowskiego;
b. etnograficzne – obejmujące ubiory, naczynia codziennego użytku, meble, wytwory sztuki ludowej regionu ostrowskiego;
c. historyczne – zabytki związane z przeszłością Ostrowa Wielkopolskiego – jego życiem gospodarczym, społecznym, politycznym i kulturalnym od czasów najdawniejszych do współczesnych;
d. artystyczne – obiekty z zakresu malarstwa, rzeźby, grafiki i rzemiosła artystycznego z własnego regionu, a ponadto zbiory przekazywane Muzeum w ramach Międzynarodowego Biennale Małej Formy Graficznej i Ekslibrisu;
2) inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów i materiałów dokumentacyjnych;
3) gromadzenie zbiorów w statutowo określonym zakresie, pozyskiwanych w drodze zakupów, darowizn, zapisów, depozytów oraz badań i ekspedycji naukowych;
4) przechowywanie gromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo; oraz magazynowanie ich w sposób dostępny dla celów naukowych;
5) udostępnianie zbiorów i obiektów dla celów naukowych i edukacyjnych oraz prowadzenie działalności dydaktyczno-edukacyjnej;
6) prowadzenie badań w zakresie wiedzy o dziejach i kulturze Ostrowa Wielkopolskiego;
7) organizowanie wystaw stałych, czasowych i zamiejscowych;
8) gromadzenie i udostępnianie księgozbioru i czasopism dotyczących zakresu działalności Muzeum;
9) publikowanie katalogów, przewodników wystaw, wyników badań, wydawnictw popularno-naukowych i innych z zakresu swojej działalności;
10) współpracę z polskimi i zagranicznymi instytucjami o podobnym zakresie działania, administracja państwową i samorządową, organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi, mediami a także innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi;
11) prowadzenie działalności konsultacyjnej w zakresie swoich kompetencji;
12) prowadzenie działalności promocyjnej;
13) organizowanie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych, w tym festiwali.
 
Rozdział 3
Organy nadzorujące i organ zarządzający

§ 7. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a bezpośredni Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
§ 8.1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie o muzeach.
2. Rada muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.
3. Rada Muzeum składa się z 9 osób.
§ 9. 1. Muzeum zarządzane jest przez Dyrektora, którego powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w trybie i na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach.
2. Dyrektor Muzeum zarządza całokształtem działalności Muzeum, czuwa nad mieniem i jest za nie odpowiedzialny.
3. Do zakresu działalności Dyrektora należy w szczególności:
1) ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej;
2) ogólny nadzór nad zbiorami i majątkiem Muzeum;
3) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz;
4) przedstawienie właściwym instytucjom i Organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych;
5) naczelna redakcja wydawnictw muzealnych;
6) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń wewnętrznych;
7) sprawowanie ogólnego nadzoru nad kontrolą wewnętrzną;
8) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy.
§ 10. Szczegółową organizację wewnętrzną Muzeum określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora Muzeum, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 
Rozdział 4
Gospodarka finansowa

§ 11. Organizator zapewnia Muzeum środki niezbędne do prowadzenia działalności oraz do utrzymania pomieszczeń, w których ta działalność jest prowadzona.
§ 12. Majątek Muzeum może być wykorzystywany jedynie do celów wynikających z zakresu działania Muzeum.
§ 13. 1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.
2. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji przyznanej przez Organizatora w uchwale.
§ 14. Źródłami finasowania działalności Muzeum są:
1) dotacje przekazywane przez Organizatora, w tym:
a) podmiotowe na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym utrzymanie i remonty obiektów,
b) celowe na finasowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
c) celowe na realizację wskazanych zadań i programów;
2) inne dotacje, niż wymienione w pkt 1;
3) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;
4) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
§ 15. 1.  Muzeum może prowadzić jako dodatkową działalność gospodarczą w zakresie:
1) handlowo-usługowym wiążącym się i wynikającym z prowadzonej działalności;
2) sprzedaży wydawnictw, pamiątek itp. o charakterze kulturalnym, artystycznym i naukowym;
3) wykonywania badań, kwerend i opracowań w specjalizacjach reprezentowanych w muzeum;
4) pobierania opłat za kopiowanie zbiorów;
5) najmu pomieszczeń Muzeum w celu prowadzenia działalności nie pozostającej w sprzeczności z zadaniami statutowymi.
2. Dochody uzyskiwane z działalności wymienionej w ust. 1 mogą być przeznaczone wyłącznie na cele statutowe.
§ 16. 1. D dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie jego praw i zobowiązań majątkowych uprawniony jest dyrektor.
2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.
3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Organizatora, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.
 
Rozdział 5
Postanowienia końcowe

§ 17. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum może dokonać Organizator w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.
§ 18. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
 
 
Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
/ . . . /
Lech Górski
 
 
 

Wiedza o mieście i regionieZobacz

Kalendarz

Maj 2024
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31